Základní pojmy spotřebitelských smluv, půjček a úvěrů

 

Při sepsání spotřebitelské smlouvy, respektive smlouvy o poskytnutí úvěru či půjčky, se můžete setkat s následujícími základními pojmy:

Spotřebitel – rozumí se jím nepodnikající fyzická osoba.

Věřitel – jedná se o osobu, která nabízí a poskytuje spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž může jít o právnickou osobu nebo OSVČ.

Zprostředkovatel – nejedná se o věřitele, jeho úlohou je zprostředkovat věřiteli uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, na jehož jméno může danou smlouvu také uzavřít, přičemž tak činí v rámci své podnikatelské činnosti a za odměnu.

Roční procentní sazba úroků (RPSN) – jedná se o celkové roční náklady spotřebitelského úvěru, které vznikají v důsledku uzavření spotřebitelské smlouvy a jsou vyjádřeny jako procentuální podíl z celkové výše úvěru. Procentuální sazbu doplňuje označení p.a. neboli per annum (rok, roční).

Celkové roční náklady spotřebitelského úvěru – představuje předmět RPSN, konkrétně to, co za dané procento hradíme v důsledku přijetí spotřebitelského úvěru. Jedná se o úroky, provize, daně a poplatky a náklady související s doplňkovými službami spotřebitelského úvěru jako je například pojistné. V případě výrobní či obchodní společnosti nefinančního charakteru by se celkové roční náklady spotřebitelského úvěru, a tím i RPSN daly označit za ziskovou marži, která by měla pokrýt veškeré náklady související s nabízeným produktem a navíc vytvořit zisk.

Celková výše spotřebitelského úvěru – součet všech finančních prostředků, které jsou spotřebiteli vyplaceny v rámci spotřebitelské smlouvy.

Celková částka splatná spotřebitelem – součet celkové výše úvěru a celkových nákladů hrazených spotřebitelem, tj. celkových ročních nákladů zaplacených za celou dobu trvání spotřebitelského úvěru.
Možnost přečerpání – ujednání, že spotřebitel může přečerpat hodnotu finančních prostředků na svém běžném účtu, tj. jít do mínusu. Typické pro kontokorent a povolené přečerpání běžného účtu.

Referenční úroková sazba – úroková sazba vyhlašovaná ČNB (referenční úroková sazba CZEONIA), která tvoří základ pro výpočet jakéhokoliv úroku. V současnosti činí 0,05 %.

Údaj o věřiteli či zprostředkovateli – musí obsahovat minimálně jméno a příjmení a místo podnikání, jedná-li se o OSVČ, případně název a sídlo firmy, jedná-li se o právnickou osobu. Pokud se navíc jedná o právnickou osobu se zahraniční účastí, pak by mělo být součástí údaje o věřiteli či zprostředkovateli také uvedení místa umístění organizační složky neboli české centrály tuzemských poboček.

Trvalý nosič dat – jedná se o nástroj, který spotřebiteli umožňuje uchování informací po neomezenou dobu, aniž by došlo k jejich poškození, přičemž by měl umožnit jejich zobrazování (např. tištěná forma smlouvy, CD/DVD, uchování na externím disku).

Výpůjční úroková sazba – úroková sazba s pevnou (pevná výpůjční úroková sazba) nebo pohyblivou výší, za kterou je čerpán sjednaný spotřebitelský úvěr, zpravidla se jedná o nejčastěji uváděnou úrokovou sazbu u úvěrů a půjček.

Tabulka umoření – tabulka, která obsahuje lhůty splatnosti, dlužné platby (splátky) v rozdělení na úmor a úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a dále konečný zůstatek dluhu. Tabulka by také měla obsahovat případné dodatečné náklady, a pokud je spotřební úvěr úročen pohyblivou úrokovou sazbou nebo je možné dodatečné náklady měnit, měla by také obsahovat tyto informace. Rovněž musí obsahovat informaci o tom, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedených v souladu se spotřebitelskou smlouvou.


Zdroj: Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. u nich.

půjčka